“ისტორიის წრის” სამუშაო პროგრამა

October 4, 2018 Uncategorized  No comments

                                                                      საწრეო მუშაობის პროგრამა

 

თარიღი

 

თემა აქტივობები რესურსები
1  

 

4.10

.

1. როგორ და რისთვის იზომება დრო .
2. ქრონოლოგიური ერთეულების გამოყენება

 

  სხვადასხვა დროის ერთეულების ერთმანეთთან დაკავშირება;  მოსწავლეებისთვის კარნახის მეშვეობით ქრონოლოგიური სავარჯიშოების ჩაწერა და რომაული და არაბული დათარიღების ჯვარედინი გამოკითხვა;  ქრონოლოგიური ღერძის აგება და მოსწავლისთვის ნაცნობი ისტორი ული ფაქტების დატანა;  ძველი და ახალი წელთაღრიცხვების ათვლა/გააზრება;.  მარტივი წერილობითი სავარჯიშოები ძველსა და ახალ თარიღებს შო რის მანძილის გამოთვლით, ისტორიულ და გეოლოგიურ დროს შორის კავშირისა და განს ხვავების დადგენა.

წიგნი

რვეული

კალამი

ფანქარი

დაფა

ცარცი

 

 

 

2  

11.10

3.როგორ გამოვიყენით რუკა პრეზენტაცია და ვიკტორინა როგორ შეიქმნა რუკა.ჰორიზონტის მხარეების დადგენა ,რუკის ლეგენდის კითხვა,კონტურული რუკის შევსება წიგნი

რვეული

კალამი

ფანქარი

ისტორიული ატლასი,კონტურული რუკა,ლეპტოპი

 

3 18.10 4.სად მდებარეობს და ვის ემეზობლება საქართველო  კითხვა/ პასუხი, მინი ლექცია, რუკაზე მუშაობა,

 

 

წიგნი

რვეული

კალამი

ფანქარი

დაფა

ცარცი

რუკა

 

4 25.10 5.უძველესი სახელმწიფოები საქართველოს ტერიტორიაზე. საკვანძო ტერმინებზე მუშაობითა და შესაბამისი კითხვებით მოსწავლის მიყვანა ისტორიული ეპოქის მისეულ შეფასებამდე, ინფორმაციის კლასიფიცირება. ქრონოლოგიურ სკალაზე მუშაობა. წიგნი

რვეული

კალამი

ფანქარი

დაფა

ცარცი

 

5 1.11 6.ქართლი საქართველოს გეოგრაფიული ცენტრი მდებარეობის განსაზღვრა რუკის მეშვეობით,ქართლის ბუნებრივი მახასიათებლების შესწავლა,მინი ლექცია,წყაროს ანალიზი სურათის აღწერა,ტექსტზე მუშაობა,კითხვა პასუხი წიგნი

რვეული

კალამი

ფანქარი

დაფა

ცარცი

რუკა

6 8.11 7.კახეთი გონებრივი იერიში,რუკის მეშვეობით მდებარეობის და მოსაზღვრე კუთხეების სახელმწიფოების დადგენა,მეურნეობის დარგების გაცნობა, ტექსტის ანალიზი,ისტორიული ფაქტების გაცნობა წყაროს ანალიზი,აზრობრივი რუკის შევსება,კულტურული ძეგლების გაცნობა წიგნი

რვეული

კალამი

ფანქარი

ლეპტოპი

პროექტორი

დაფა

ცარცი

7 15.11 8.სამეგრელო რუკაზე მუშაობა,მინი ლექცია კოლხეთის სამეფოზე,დისკუსია თემაზე:,,ქვეყნისათვის სიმდიდრე დალოცვაა თუ წყევლა“

 

 

წიგნი

რვეული

კალამი

ფანქარი

დაფა

ცარცი

რუკა

8 22.11 9.ქართლის სამეფო და მეფე ფარნავაზი   საკვანძო ტერმინებზე მუშაობითა და შესაბამისი კითხ ვებით მოსწავლის მიყვანა ისტორიული პირის მისეულ შეფასებამდე, ინფორმაციის კლასიფიცირება;   როლური თამაშის მეშვეობით წარსულის ეპოქის გაცოცხ- ლება; ქრონოლოგიურ სკალაზე მუშაობა. წიგნი

რვეული

კალამი

ფანქარი

დისკი

ლეპტოპი

დაფა

ცარცი

 

9 29.11 10. ქართლის სამეფოს გაქრისტიანება . (სიმულაციური) მოგზაურობა ან – მოცემუ- ლი ისტორიული მარშრუტის გავლა რუკაზე დაყრდნობით;   რუკიდან და ტექსტიდან მოპოვებული ინ- ფორმაციის ურთიერთდაკავშირება; ვენის დიაგრამის მეშვეობით შედარებითი ანალიზის გაკეთება. ისტორიული პიროვნებების ქცევის მაგალითზე ღირებულებათა სისტემის გააზრება წიგნი

რვეული

კალამი

ფანქარი

დაფა

ცარცი

რუკა

10

 

 

 

 

 

 

 

11

6.12

 

 

 

 

 

 

 

 

13.12

 11.დავით კურაპალატი

 

 

 

 

12. ერთიანი საქართველოს მეფე ბაგრატ მე-3

  საკვანძო ტერმინებზე მუშაობითა და შესაბამისი კითხ ვებით მოსწავლის მიყვანა ისტორიული პირის მისეულ შეფასებამდე, ინფორმაციის კლასიფიცირება;  როლური თამაშის მეშვეობით წარსულის ეპოქის გაცოცხ- ლება; ქრონოლოგიურ სკალაზე მუშაობა.

 

ფასეულობათა გააზრება ისტორიული რეტროსპექტი- ვის საშუალებით;წყაროს განხილვა ღირებულებათა ჩამოსაყალიბებლად;  წყაროს განხილვა ღირებულებათა ჩამოსაყალიბებლად და მისი მონაცემების თანამედროვეობასთან დაკავში- რება; ერთი ფორმით მოცემული ინფორმაციის გრაფიკულად ასახვა რუკაზე;

წიგნი

რვეული

კალამი

ფანქარი

ლეპტოპი.

პროექტორი

დაფა,ცარცი

 

წიგნი

რვეული

კალამი

ფანქარი

ლეპტოპი.

პროექტორი

დაფა

ცარცი.

რუკა

 

 

 

 

12 20.12 13 . დავით აღმაშენებელი  

ვიდეო ფილმის ჩვენება, კითხვა პასუხი,რუკაზე მუშაობა ტექსტის გააზრება ჯგუფებში,წარდგენა,ისტორიული პიროვნებების ქცევის მაგალითზე ღირებულებათა სისტემის გააზრება

წიგნი

რვეული

კალამი

ფანქარი

დაფა

ცარცი

ლეპტოპი

პროექტორი

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

− 3 = 7