ადმინისტრაცია

დირექტორი:   ნატა ცხადაძე

ხარისხის მართვის მენეჯერი:    აზა მემანიშვილი

ფინანსური მენეჯერი: მაია ბერიძე