სახელმძღვანელოები

2016-2017 სასწავლო წელს სკოლის მიერ შერჩეული გრიფ მინიჭებული სასკოლო სახელმძღვანელოები

I კლასი

 

საგანი ავტორი გამომცემლობა შენიშვნა
1 ქართული ენა და ლიტერატურა ვ. როდონაია, მ.მირიანაშვილი, ქ. თოფაძე, ლ. ვაშაკიძე, ა. არაბული, ნ. ნაკუდაშვილი, მ. ხუციშვილი, ე.ქურციკიძე. შპს ”გაზეთი საქართველოს მაცნე”/შპს ”სწავლანი” მოსწავლის წიგნი

მოსწავლის რვეული

2 მათემატიკა გ. გოგიშვილი, თ.ვეფხვაძე, ი. მებონია, ლ.ჭელიძე(ქურჩიშვილი) ”ინტელექტი” მოსწავლის წიგნი

მოსწავლის რვეული

3 ინგლისური ენა(1) მ. ბოუენი, ლ.ჰოკინგი ”მაკმილანი” მოსწ. წიგნი მოსწ. რვ.
4 ბუნებისმეტყველება გ. კვანტალიანი, ლ. მიქიაშვილი, მ. ბლიაძე, რ. ახვლედიანი, ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა მოსწავლის წიგნი

 

5 მუსიკა მ. ჩიკვაიძე ”ინტელექტი”

 

მოსწავლის წიგნი

 

6 სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება ნ. მაჭარაშვილი, მ.მაჭარაშვილი, ნ. ჯაბუა, ნ. სილაგაძე

 

”მერიდიანი” მოსწავლის წიგნი

მოსწავლის რვეული

მეთოდური ლიტერატურა

საგანი ავტორი გამომცემლობა შენიშვნა
1 მათემატიკა გ. გოგიშვილი, თ.ვეფხვაძე, ი. მებონია, ლ.ჭელიძე(ქურჩიშვილი) ”ინტელექტი” მასწავლებლის წიგნი
2 ინგლისური ენა(1) მ. ბოუენი, ლ.ჰოკინგი ”მაკმილანი” მასწავლებლის წიგნი
3 ბუნებისმეტყველება გ. კვანტალიანი, ლ. მიქიაშვილი, მ. ბლიაძე, რ. ახვლედიანი, ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა მასწავლებლის წიგნი
4 მუსიკა მ. ჩიკვაიძე ”ინტელექტი”

 

ინტერნეტ რესურსი
5 სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება ნ. მაჭარაშვილი, მ.მაჭარაშვილი, ნ. ჯაბუა, ნ. სილაგაძე

 

”მერიდიანი” მასწავლებლის წიგნი

 

II კლასი

 

საგანი ავტორი გამომცემლობა შენიშვნა
1 ქართული ენა და ლიტერატურა ვ. როდონაია, მ.მირიანაშვილი, ქ. თოფაძე, ლ. ვაშაკიძე, ა. არაბული, ნ. ნაკუდაშვილი, მ. ხუციშვილი, ე.ქურციკიძე. შპს ”გაზეთი საქართველოს მაცნე”/შპს ”სწავლანი” მოსწავლის წიგნი

მოსწავლის რვეული

2 მათემატიკა გ. გოგიშვილი, თ.ვეფხვაძე, ი. მებონია, ლ.ჭელიძე(ქურჩიშვილი) ”ინტელექტი” მოსწავლის წიგნი

მოსწავლის რვეული

3 ინგლისური ენა(დ1) მ. ბოუენი, ლ.ჰოკინგი ”მაკმილანი” მოსწ. წიგნი მოსწ. რვ.
4 ბუნებისმეტყველება გ. კვანტალიანი, ლ. მიქიაშვილი, მ. ბლიაძე, რ. ახვლედიანი, ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა მოსწავლის წიგნი

 

5 მუსიკა მ. ჩიკვაიძე ”ინტელექტი”

 

მოსწავლის წიგნი

 

6 სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება ნ. მაჭარაშვილი, მ.მაჭარაშვილი, ნ. ჯაბუა, ნ. სილაგაძე ”მერიდიანი” მოსწავლის წიგნი

მოსწავლის რვეული

 

მეთოდური ლიტერატურა

 

საგანი ავტორი გამომცემლობა შენიშვნა
1 მათემატიკა გ. გოგიშვილი, თ.ვეფხვაძე, ი. მებონია, ლ.ჭელიძე(ქურჩიშვილი) ”ინტელექტი” მასწავლებლის წიგნი
2 ინგლისური ენა(დ1) მ. ბოუენი, ლ.ჰოკინგი ”მაკმილანი” მასწავლებლის წიგნი
3 ბუნებისმეტყველება გ. კვანტალიანი, ლ. მიქიაშვილი, მ. ბლიაძე, რ. ახვლედიანი, დ. კერესელიძე ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა მასწავლებლის წიგნი
4 მუსიკა მ. ჩიკვაიძე ”ინტელექტი”

 

ინტერნეტ რესურსი
5 სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება ნ. მაჭარაშვილი, მ.მაჭარაშვილი, ნ. ჯაბუა, ნ. სილაგაძე ”მერიდიანი” მასწავლებლის წიგნი

 

III კლასი

 

# საგანი ავტორი გამომცემლობა შენიშვნა
1 ქართული ენა და ლიტერატურა ვ. როდონაია, მ. მირიანაშვილი, ქ. თოფაძე, ლ. ვაშაკიძე,
ა. არაბული, ნ. ნაკუდაშვილი, მ. ხუციშვილი, ე. ქურციკიძე.
შპს ”გაზეთი საქართველოს მაცნე”/შპს ”სწავლანი” მოსწავლის წიგნი

მოსწავლის რვეული

2 მათემატიკა გ. გოგიშვილი, თ.ვეფხვაძე, ი.მებონია, ლ. ჭელიძე(ქურჩიშვილი) ”ინტელექტი” მოსწავლის წიგნი I და  II

 

3 ბუნებისმეტყველება

 

გ. კვანტალიანი, ლ. მიქიაშვილი, მ. ბლიაძე, რ. ახვლედიანი, დ. კერესელიძე. ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა მოსწავლის წიგნი მოსწავლის რვეული

 

4 ინგლისური ენა

(დ2)

მ. ბოუენი, ლ.ჰოკინგი ”მაკმილანი”

 

მოსწავლის წიგნი

მოსწავლის რვეული

5 სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება ნანა მაჭარაშვილი, მაია მაჭარაშვილი, ნათელა ჯაბუა, ნინო სილაგაძე ”მერიდიანი” მოსწავლის წიგნი

 

6 მუსიკა მარიკა ჩიკვაიძე ”ინტელექტი”

 

მოსწავლის წიგნი

მოსწავლის რვეული

 

მეთოდური ლიტერატურა

 

# საგანი ავტორი გამომცემლობა შენიშვნა
1 ქართული ენა და ლიტერატურა ვ. როდონაია, მ. მირიანაშვილი, ქ. თოფაძე, ლ. ვაშაკიძე,
ა. არაბული, ნ. ნაკუდაშვილი, მ. ხუციშვილი, ე. ქურციკიძე.
შპს ”გაზეთი საქართველოს მაცნე”/შპს ”სწავლანი” მასწავლებლის წიგნი
2 მათემატიკა გ. გოგიშვილი, თ.ვეფხვაძე, ი.მებონია, ლ. ჭელიძე(ქურჩიშვილი) ”ინტელექტი” მასწავლებლის წიგნი
3 ბუნებისმეტყველება

 

გ. კვანტალიანი, ლ. მიქიაშვილი, მ. ბლიაძე, რ. ახვლედიანი, დ. კერესელიძე. ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა მასწავლებლის წიგნი
4 ინგლისური ენა

(დ3)

მ. ბოუენი, ლ.ჰოკინგი ”მაკმილანი”

 

მასწავლებლის წიგნი
5 სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება ნანა მაჭარაშვილი, მაია მაჭარაშვილი, ნათელა ჯაბუა, ნინო სილაგაძე ”მერიდიანი” მასწავლებლის წიგნი
6 მუსიკა მარიკა ჩიკვაიძე ”ინტელექტი”

 

ინტერნეტ რესურსი

 

IV კლასი

 

# საგანი ავტორი გამომცემლობა შენიშვნა
1 ქართული ენა და ლიტერატურა ვ. როდონაია, მ.მირიანაშვილი, ქ. თოფაძე, ლ. ვაშაკიძე,
ა. არაბული, ნ. ნაკუდაშვილი, მ. ხუციშვილი, ე. ქურციკიძე.
შპს ”გაზეთი საქართველოს მაცნე”/შპს ”სწავლანი” მოსწავლის წიგნი

მოსწავლის რვეული

2 მათემატიკა გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია მებონია, ლამარა ჭელიძე(ქურჩიშვილი) ”ინტელექტი” მოსწავლის წიგნი I da II

 

3 ინგლისური ენა

(დ3)

 

მ. ბოუენი, ლ.ჰოკინგი ”მაკმილანი”

 

მოსწავლის წიგნი

მოსწავლის რვეული

4 ბუნებისმეტყველება გ.კვანტალიანი, ლ. მიქიაშვილი, მ. ბლიაძე, რ. ახვლედიანი, დ. კერესელიძე. ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა მოსწავლის წიგნი

მოსწავლის რვეული

5 სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება ნ. მაჭარაშვილი, მ. მაჭარაშვილი, ნ. ჯაბუა, ნ. სილაგაძე ”მერიდიანი” მოსწავლის წიგნი

 

6 მუსიკა მ. ჩიკვაიძე ”ინტელექტი”

 

მოსწავლის წიგნი

მოსწავლის რვეული

7 სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება ნ.ტალახაძე ”სიდი – ეკონომიკური განვითარებისა და განათლების ცენტრი” მოსწავლის წიგნი

მოსწავლის რვეული

 

მეთოდური ლიტერატურა

 

# საგანი ავტორი გამომცემლობა შენიშვნა
1 ქართული ენა და ლიტერატურა ვ. როდონაია, მ.მირიანაშვილი, ქ. თოფაძე, ლ. ვაშაკიძე,
ა. არაბული, ნ. ნაკუდაშვილი, მ. ხუციშვილი, ე. ქურციკიძე.
შპს ”გაზეთი საქართველოს მაცნე”/შპს ”სწავლანი” მასწავლებლის წიგნი
2 მათემატიკა გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია მებონია, ლამარა ჭელიძე(ქურჩიშვილი) ”ინტელექტი” მასწავლებლის წიგნი
3 ინგლისური ენა

(დ4)

 

მ. ბოუენი, ლ.ჰოკინგი ”მაკმილანი”

 

მასწავლებლის წიგნი
4 ბუნებისმეტყველება გ.კვანტალიანი, ლ. მიქიაშვილი, მ. ბლიაძე, რ. ახვლედიანი, დ. კერესელიძე. ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა მასწავლებლის წიგნი
5 სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება ნ. მაჭარაშვილი, მ. მაჭარაშვილი, ნ. ჯაბუა, ნ. სილაგაძე ”მერიდიანი” მასწავლებლის წიგნი
6 მუსიკა მ. ჩიკვაიძე ”ინტელექტი”

 

ინტერნეტ რესურსი

 

V კლასი

 

# საგანი ავტორი გამომცემლობა შენიშვნა
1 ქართული ენა და ლიტერატურა ვ. როდონაია, მ. მირიანაშვილი, ქ.თოფაძე, ლ. ვაშაკიძე, ა. არაბული, ნ. ნაკუდაშვილი, მ. ხუციშვილი, ე. ქურციკიძე. შპს ”გაზეთი საქართველოს მაცნე”/შპს ”სწავლანი” მოსწავლის წიგნი

 

2 მათემატიკა გ. გოგიშვილი, თ. ვეფხვაძე, ი.მებონია, ლ. ჭელიძე(ქურჩიშვილი) ”ინტელექტი” მოსწავლის წიგნი I da II
3 ინგლისური ენა

(დ4)

 

მ. ბოუენი, ლ.ჰოკინგი

 

”მაკმილანი”

 

მოს. წიგნი

მოსწ. რვეული

4 რუსული ენა  I მაია ლორთქიფანიძე, ირინე ჩხეიძე, თამარ ჩიმაკაძე შპს „გამომცემლობა არტანუჯი“ 2011–2012 წლის გამოცემა
5 ბუნებისმეტყველება გ. კვანტალიანი, ლ. მიქიაშვილი, მ. ბლიაძე, რ. ახვლედიანი, დ. კერესელიძე. ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა მოსწ. წიგნი

მოსწ. რვეული

6 ჩვენი საქართველო მ.სურგულაძე, ნ. მდინარაძე, ვ. ნეიძე, კ. ხარაძე, ლ. ბერაია,თ. გეგეშიძე, ნ. მამალაძე, მ. ქურთუბაძე, თ. შალვაშვილი, ი. გარსენიშვილი, ლ. გარსენიშვილი, ნ. ერემაშვილი, გ. მშვენიერაძე, ზ. კიკნაძე,
ე. სუმბათაშვილი, თ. უზუნაშვილი.
”ლოგოს პრესი” მოსწავლის წიგნი

 

7 ი.ს.ტ. ნ. ჯამასპრიშვილი ”დიოგენე მოსწ.წიგნი
8 სახ. და გამო. ხელოვნება ნ. მაჭარაშვილი, მ.მაჭარაშვილი, ნ. ჯაბუა, ნ. სილაგაძე ”მერიდიანი” მოსწ. წიგნი

 

9 მუსიკა მ. ჩიკვაიძე ”ინტელექტი”

 

მოსწა. წიგნი

მოსწ.რვეული

 

მეთოდური ლიტერატურა

 

# საგანი ავტორი გამომცემლობა შენიშვნა
1 ქართული ენა და ლიტერატურა ვ. როდონაია, მ. მირიანაშვილი, ქ.თოფაძე, ლ. ვაშაკიძე, ა. არაბული, ნ. ნაკუდაშვილი, მ. ხუციშვილი, ე. ქურციკიძე. შპს ”გაზეთი საქართველოს მაცნე”/შპს ”სწავლანი” მასწავლებლის წიგნი
2 მათემატიკა გ. გოგიშვილი, თ. ვეფხვაძე, ი.მებონია, ლ. ჭელიძე(ქურჩიშვილი) ”ინტელექტი” მასწავლებლის წიგნი
3 ინგლისური ენა

(დ4 )

მ. ბოუენი, ლ.ჰოკინგი

 

”მაკმილანი”

 

მასწავლებლის წიგნი
4 ბუნებისმეტყველება გ. კვანტალიანი, ლ. მიქიაშვილი, მ. ბლიაძე, რ. ახვლედიანი, დ. კერესელიძე. ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა მასწავლებლის წიგნი
5 ჩვენი საქართველო მ.სურგულაძე, ნ. მდინარაძე, ვ. ნეიძე, კ. ხარაძე, ლ. ბერაია,თ. გეგეშიძე, ნ. მამალაძე, მ. ქურთუბაძე, თ. შალვაშვილი, ი. გარსენიშვილი, ლ. გარსენიშვილი, ნ. ერემაშვილი, გ. მშვენიერაძე, ზ. კიკნაძე,
ე. სუმბათაშვილი, თ. უზუნაშვილი.
”ლოგოს პრესი” მასწავლებლის წიგნი
6 ი.ს.ტ. ნ. ჯამასპრიშვილი ”დიოგენე მასწავლებლის წიგნი
7 სახ. და გამო. ხელოვნება ნ. მაჭარაშვილი, მ.მაჭარაშვილი, ნ. ჯაბუა, ნ. სილაგაძე ”მერიდიანი” მასწავლებლის წიგნი
8 მუსიკა მ. ჩიკვაიძე ”ინტელექტი”

 

ინტერნეტ რესურსი

 

VI კლასი

# საგანი ავტორი გამომცემლობა შენიშვნა
1 ქართული ენა და ლიტერატურა ვ. როდონაია, მ. მირიანაშვილი, ქ.თოფაძე, ლ. ვაშაკიძე, ა. არაბული, ნ. ნაკუდაშვილი, მ. ხუციშვილი, ე. ქურციკიძე. შპს ”სწავლანი”, შპს ”გაზეთი საქართველოს მაცნე”/ მოსწავლის წიგნი

 

2 მათემატიკა გ. გოგიშვილი, თ. ვეფხვაძე, ი. მებონია, ლ. ჭელიძე(ქურჩიშვილი) ”ინტელექტი” მოსწ. წიგნი
3 ინგლისური ენა

(დ4 )

 

მ. ბოუენი, ლ.ჰოკინგი ”მაკმილანი”

 

მოსწ. წიგნი

მოსწ.რვეული

4 რუსული ენა  II მაია ლორთქიფანიძე, ირინე ჩხეიძე, თამარ ჩიმაკაძე შპს „გამომცემლობა არტანუჯი“ 2011–2012 წლის გამოცემა
5 ჩვენი საქართველო მ. სურგულაძე, ნ. მდინარაძე, ვ. ნეიძე, კ. ხარაძე, ლ. ბერაია,თ. გეგეშიძე, ნ. მამალაძე, მ.ქურთუბაძე, თ. შალვაშვილი, ი. გარსენიშვილი, ლ. გარსენიშვილი, ნ. ერემაშვილი, გ. მშვენიერაძე, ზ. კიკნაძე,
ე. სუმბათაშვილი, თ. უზუნაშვილი.
”ლოგოს პრესი” მოსწავლის წიგნი

 

6 ბუნებისმეტყველება გ. კვანტალიანი, ლ. მიქიაშვილი, მ.ბლიაძე, რ. ახვლედიანი, დ.კერესელიძე. ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა მოსწ. წიგნი

მოსწ. რვეული

7 სახ. და გამო. ხელოვნება ნ. მაჭარაშვილი, მ. მაჭარაშვილი, ნ. ჯაბუა, ნ. სილაგაძე ”მერიდიანი” მოსწ.წიგნი

 

8 მუსიკა მ. ჩიკვაიძე ”ინტელექტი”

 

მოსწ.წიგნი

მოსწ. რვეული

9 ინფ. და საკ. ტექნოლოგიები ნ. ჯამასპრიშვილი ”დიოგენე”

 

მოსწ. წიგნი

 

 

მეთოდური ლიტერატურა

# საგანი ავტორი გამომცემლობა შენიშვნა
1 ქართული ენა და ლიტერატურა ვ. როდონაია, მ. მირიანაშვილი, ქ.თოფაძე, ლ. ვაშაკიძე, ა. არაბული, ნ. ნაკუდაშვილი, მ. ხუციშვილი, ე. ქურციკიძე. შპს ”სწავლანი”, შპს ”გაზეთი საქართველოს მაცნე”/ მასწავლებლის წიგნი
2 მათემატიკა გ. გოგიშვილი, თ. ვეფხვაძე, ი. მებონია, ლ. ჭელიძე(ქურჩიშვილი) ”ინტელექტი” მასწავლებლის წიგნი
3 ინგლისური ენა

(დ4 )

მ. ბოუენი, ლ.ჰოკინგი ”მაკმილანი”

 

მასწავლებლის წიგნი
4 ჩვენი საქართველო მ. სურგულაძე, ნ. მდინარაძე, ვ. ნეიძე, კ. ხარაძე, ლ. ბერაია,თ. გეგეშიძე, ნ. მამალაძე, მ.ქურთუბაძე, თ. შალვაშვილი, ი. გარსენიშვილი, ლ. გარსენიშვილი, ნ. ერემაშვილი, გ. მშვენიერაძე, ზ. კიკნაძე,
ე. სუმბათაშვილი, თ. უზუნაშვილი.
”ლოგოს პრესი” მასწავლებლის წიგნი
5 ბუნებისმეტყველება გ. კვანტალიანი, ლ. მიქიაშვილი, მ.ბლიაძე, რ. ახვლედიანი, დ.კერესელიძე. ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა მასწავლებლის წიგნი
6 სახ. და გამო. ხელოვნება ნ. მაჭარაშვილი, მ. მაჭარაშვილი, ნ. ჯაბუა, ნ. სილაგაძე ”მერიდიანი” მასწავლებლის წიგნი
7 მუსიკა მ. ჩიკვაიძე ”ინტელექტი”

 

ინტერნეტ რესურსი
8 ინფ. და საკ. ტექნოლოგიები ნ. ჯამასპრიშვილი ”დიოგენე”

 

მასწავლებლის წიგნი

 

VII  კლასი

საგანი წიგნის დასახელება ავტორები გამომცემლობა გამოცემის თარიღი
1 ქართული ენა და ლიტერატურა ქართული ენა და ლიტერატურა ვახტანგ როდონაია, ნინო ნაკუდაშვილი, ავთანდილ არაბული,  მარინე ხუციშვილი, მანანა გიგინეიშვილი, ლაურა გრიგოლაშვილი და ლალი დათაშვილი შპს „საგამომცემლო სახლი სწავლანი“ 2012 წლის გამოცემა
2 მათემატიკა მათემატიკა გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია მებონია და ლამარა ქურჩიშვილი  შპს „გამომცემლობა ინტელექტი“ 2012 წლის გამოცემა
3 ინგლისური ენა Nev Inspiration 1

A1

Judy GartonSprenger, Philip Prowse whith Amanda Bailey, Helena Gomm, Rachel Bladon, Tim Bowen,
Susanna Mckee;
 Macmillan Education   (შპს „ინგლისური წიგნი საქართველოში) 2012 წლის გამოცემა
4 რუსული ენა რუსული ენა ს III მაია ლორთქიფანიძე, ირინე ჩხეიძე, თამარ ჩიმაკაძე შპს „გამომცემლობა არტანუჯი“ 2011–2012 წლის გამოცემა
5 ისტორია ისტორია  ლალი ფირცხალავა, გიორგი სანიკიძე, ლევან გორდეზიანი, ნანა ციხისთავი, გიორგი კიკნაძე,
რევაზ გაჩეჩილაძე, მარიამ ლორთქიფანიძე, ნოდარ ასათიანი, ცირა ჩიკვაიძე, ფარნაოზ ლომაშვილი, როინ მეტრეველი,
ზვიად მიმინოშვილი, გიორგი ოთხმეზური და ნინო კიღურაძე
შპს „ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა – ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი“ 2012 წლის გამოცემა
6 საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების საფუძვლები საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების საფუძვლები  მალხაზ მაყაშვილი, რევაზ ქუთელია, ია გიგიბერია, მანანა ბოჭორიშვილი შპს „ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა – ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი“ 2012 წლის გამოცემა
7 გეოგრაფია გეოგრაფია მაია ბლიაძე, გიორგი (გია) ჭანტურია, დავით კერესელიძე და ზურაბ სეფერთელაძე შპს „ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა – ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი“ 2012 წლის გამოცემა
8 მუსიკა მუსიკა მარიკა ჩიკვაიძე  შპს „გამომცემლობა ინტელექტი“ 2012 წლის გამოცემა
9 სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება ნანა კუნჭულია, მაია მეხაშიშვილი და ნინომიქაბერიძე „გამომცემლობა დიოგენე“ 2012 წლის გამოცემა

 

VIII  კლასი

საგანი წიგნის დასახელება ავტორები გამომცემლობა გამოცემის თარიღი
1 ქართული ენა და ლიტერატურა ქართული ენა და ლიტერატურა ვახტანგ როდონაია, ნინო ნაკუდაშვილი, ავთანდილ არაბული,  მარინე ხუციშვილი, მანანა გიგინეიშვილი, ლაურა გრიგოლაშვილი და ლალი დათაშვილი შპს „საგამომცემლო სახლი სწავლანი“ 2012 წლის გამოცემა
2 მათემატიკა მათემატიკა გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია მებონია და ლამარა ქურჩიშვილი  შპს „გამომცემლობა ინტელექტი“ 2012 წლის გამოცემა
3 ინგლისური ენა Nev Inspiration 2

A2

Judy GartonSprenger, Philip Prowse whith Amanda Bailey, Helena Gomm, Rachel Bladon, Tim Bowen,
Susanna Mckee;
 Macmillan Education   (შპს „ინგლისური წიგნი საქართველოში) 2012 წლის გამოცემა
4 რუსული ენა რუსული ენა ს II მაია ლორთქიფანიძე, ირინე ჩხეიძე, თამარ ჩიმაკაძე შპს „გამომცემლობა არტანუჯი“ 2011–2012 წლის გამოც.
5 ისტორია ისტორია  ლალი ფირცხალავა, გიორგი სანიკიძე, ლევან გორდეზიანი, ნანა ციხისთავი, გიორგი კიკნაძე,
რევაზ გაჩეჩილაძე, მარიამ ლორთქიფანიძე, ნოდარ ასათიანი, ცირა ჩიკვაიძე, ფარნაოზ ლომაშვილი, როინ მეტრეველი,
ზვიად მიმინოშვილი, გიორგი ოთხმეზური და ნინო კიღურაძე
შპს „ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა – ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი“ 2012 წლის გამოცემა
6 გეოგრაფია გეოგრაფია მაია ბლიაძე, გიორგი (გია) ჭანტურია, დავით კერესელიძე და ზურაბ სეფერთელაძე შპს „ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა – ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი“ 2012 წლის გამოცემა
7 სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება ნინო ტალახაძე შპს “გამომცემლობა სიდი – ეკონომიკური განათლებისა და  განვითარების ცენტრი” 2012 წლის გამოცემა
8 ქიმია ქიმია მანანა ვარდიაშვილი შპს „გამომცემლობა ინტელექტი“ 2012 წლის გამოცემა
9 საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების საფუძვლები საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების საფუძვლები  მალხაზ მაყაშვილი, რევაზ ქუთელია, ია გიგიბერია, მანანა ბოჭორიშვილი შპს „ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა – ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი“ 2012 წლის გამოცემა
10 ბიოლოგია ბიოლოგია ელნარ (ნანა) ზაალიშვილი და თამარ (ნანა) იოსებაშვილი  შპს „საგამომცემლო სახლი ტრიასი“ 2012 წლის გამოცემა
11 ფიზიკა ფიზიკა გიორგიგედენიძედაეთერლაზარაშვილი შპს „გამომცემლობა ინტელექტი“ 2012 წლის გამოცემა
12 მუსიკა მუსიკა მარიკა ჩიკვაიძე  შპს „გამომცემლობა ინტელექტი“ 2012 წლის გამოცემა
13 სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება ნანა კუნჭულია, მაია მეხაშიშვილი და ნინომიქაბერიძე „გამომცემლობა დიოგენე“ 2012 წლის გამოცემა

 

IX   კლასი

 

საგანი წიგნის დასახელება ავტორები გამომცემლობა გამოცემის თარიღი
1 ქართული ენა და ლიტერატურა ქართული ენა და ლიტერატურა ვახტანგ როდონაია, ნინო ნაკუდაშვილი, ავთანდილ არაბული,  მარინე ხუციშვილი, მანანა გიგინეიშვილი, ლაურა გრიგოლაშვილი და ლალი დათაშვილი შპს „საგამომცემლო სახლი სწავლანი“ 2012 წლის გამოცემა
2 მათემატიკა მათემატიკა გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია მებონია და ლამარა ქურჩიშვილი  შპს „გამომცემლობა ინტელექტი“ 2012 წლის გამოცემა
3 ინგლისური ენა Nev Inspiration 3

A2+

Judy GartonSprenger, Philip Prowse whith Amanda Bailey, Helena Gomm, Rachel Bladon, Tim Bowen,
Susanna Mckee;
 Macmillan Education   (შპს „ინგლისური წიგნი საქართველოში) 2012 წლის გამოცემა
4 რუსული ენა რუსული ენა ს IV მაია ლორთქიფანიძე, ირინე ჩხეიძე, თამარ ჩიმაკაძე შპს „გამომცემლობა არტანუჯი“ 2011–2012 წლის გამ.
5 ისტორია  საქართველოს ისტორია  ლალი ფირცხალავა, გიორგი სანიკიძე, ლევან გორდეზიანი, ნანა ციხისთავი, გიორგი კიკნაძე,
რევაზ გაჩეჩილაძე, მარიამ ლორთქიფანიძე, ნოდარ ასათიანი, ცირა ჩიკვაიძე, ფარნაოზ ლომაშვილი, როინ მეტრეველი,
ზვიად მიმინოშვილი, გიორგი ოთხმეზური და ნინო კიღურაძე
შპს „ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა – ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი“ 2012 წლის გამოცემა
6 გეოგრაფია საქართველოს გეოგრაფია მაია ბლიაძე, გიორგი (გია) ჭანტურია, დავით კერესელიძე და ზურაბ სეფერთელაძე შპს „ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა – ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი“ 2012 წლის გამოცემა
7 ქიმია ქიმია მანანა ვარდიაშვილი შპს „გამომცემლობა ინტელექტი“ 2012 წლის გამოცემა
8 ბიოლოგია ბიოლოგია ელნარ (ნანა) ზაალიშვილი და თამარ (ნანა) იოსებაშვილი  შპს „საგამომცემლო სახლი ტრიასი“ 2012 წლის გამოცემა
9 ბიოლოგია ბიოლოგია VIII კლ. სახელმძღ. ელნარ (ნანა) ზაალიშვილი და თამარ (ნანა) იოსებაშვილი  შპს „საგამომცემლო სახლი ტრიასი“ 2012 წლის გამოცემა
10 ფიზიკა ფიზიკა გიორგიგედენიძედაეთერლაზარაშვილი შპს „გამომცემლობა ინტელექტი“ 2012 წლის გამოცემა
11 სამოქალაქო განათლება სამოქალაქო განათლება ნინო ტალახაძე, თამარ ქალდანი, თამარ ბრეგვაძე და ივანე პეტრიაშვილი შპს „ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა – ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი“
და შპს „გამომცემლობა სიდი – ეკონომიკური განათლებისა და განვითარების ცენტრი
2012 წლის გამოცემა
12 მუსიკა მუსიკა მარიკა ჩიკვაიძე  შპს „გამომცემლობა ინტელექტი“ 2012 წლის გამოცემა
13 სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება ნანა კუნჭულია, მაია მეხაშიშვილი და ნინომიქაბერიძე „გამომცემლობა დიოგენე“ 2012 წლის გამოცემა

 

Xკლასი

საგანი წიგნის დასახელება ავტორები გამომცემლობა გამოცემის თარიღი
1 ქართული ენა და ლიტერატურა ქართული ენა და ლიტერატურა ვახტანგ როდონაია, ნინო ნაკუდაშვილი, ავთანდილ არაბული,  მარინე ხუციშვილი, მანანა გიგინეიშვილი, ლაურა გრიგოლაშვილი და ლალი დათაშვილი შპს „საგამომცემლო სახლი სწავლანი“ 2012 წლის გამოცემა
2 მათემატიკა მათემატიკა გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია მებონია და ლამარა ქურჩიშვილი  შპს „გამომცემლობა ინტელექტი“ 2012 წლის გამოცემა
3 ინგლისური ენა Gateway A2 Judy GartonSprenger, Philip Prowse whith Amanda Bailey, Helena Gomm, Rachel Bladon, Tim Bowen,
Susanna Mckee;
 Macmillan Education   (შპს „ინგლისური წიგნი საქართველოში) 2012 წლის გამოცემა
4 რუსული ენა რუსული ენა სV მაია ლორთქიფანიძე, ირინე ჩხეიძე, თამარ ჩიმაკაძე შპს „გამომცემლობა არტანუჯი“ 2011–2012 წლის გამოც.
5 ისტორია ისტორია  ლალი ფირცხალავა, გიორგი სანიკიძე, ლევან გორდეზიანი, ნანა ციხისთავი, გიორგი კიკნაძე,
რევაზ გაჩეჩილაძე, მარიამ ლორთქიფანიძე, ნოდარ ასათიანი, ცირა ჩიკვაიძე, ფარნაოზ ლომაშვილი, როინ მეტრეველი,
ზვიად მიმინოშვილი, გიორგი ოთხმეზური და ნინო კიღურაძე
შპს „ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა – ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი“ 2012 წლის გამოცემა
6 გეოგრაფია  მსოფლიოს გეოგრაფია მაია ბლიაძე, გიორგი (გია) ჭანტურია, დავით კერესელიძე და ზურაბ სეფერთელაძე შპს „ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა – ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი“ 2012 წლის გამოცემა
7 სამოქალაქო განათლება სამოქალაქო განათლება ნინო ტალახაძე, თამარ ქალდანი, თამარ ბრეგვაძე და ივანე პეტრიაშვილი შპს „ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა – ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი“
და შპს „გამომცემლობა სიდი – ეკონომიკური განათლებისა და განვითარების ცენტრი
2012 წლის გამოცემა
8 ქიმია ქიმია მანანა ვარდიაშვილი შპს „გამომცემლობა ინტელექტი“ 2012 წლის გამოცემა
9 ბიოლოგია ბიოლოგია ელნარ (ნანა) ზაალიშვილი და თამარ (ნანა) იოსებაშვილი  შპს „საგამომცემლო სახლი ტრიასი“ 2012 წლის გამოცემა
10 ფიზიკა ფიზიკა გიორგიგედენიძედაეთერლაზარაშვილი შპს „გამომცემლობა ინტელექტი“ 2012 წლის გამოცემა

 

XI კლასი

საგანი წიგნის დასახელება ავტორები გამომცემლობა გამოცემის თარიღი
1 ქართული ენა და ლიტერატურა ქართული ენა და ლიტერატურა ვახტანგ როდონაია, ნინო ნაკუდაშვილი, ავთანდილ არაბული,  მარინე ხუციშვილი, მანანა გიგინეიშვილი, ლაურა გრიგოლაშვილი და ლალი დათაშვილი შპს „საგამომცემლო სახლი სწავლანი“ 2012 წლის გამოცემა
2 მათემატიკა მათემატიკა გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია მებონია და ლამარა ქურჩიშვილი  შპს „გამომცემლობა ინტელექტი“ 2012 წლის გამოცემა
3 ინგლისური ენა Gateway B1 Judy GartonSprenger, Philip Prowse whith Amanda Bailey, Helena Gomm, Rachel Bladon, Tim Bowen,
Susanna Mckee;
 Macmillan Education   (შპს „ინგლისური წიგნი საქართველოში) 2012 წლის გამოცემა
5 რუსული ენა რუსული ენა სVI მაია ლორთქიფანიძე, ირინე ჩხეიძე, თამარ ჩიმაკაძე შპს „გამომცემლობა არტანუჯი“ 2011–2012 წლის გამოც.
6 ისტორია ისტორია  ლალი ფირცხალავა, გიორგი სანიკიძე, ლევან გორდეზიანი, ნანა ციხისთავი, გიორგი კიკნაძე,
რევაზ გაჩეჩილაძე, მარიამ ლორთქიფანიძე, ნოდარ ასათიანი, ცირა ჩიკვაიძე, ფარნაოზ ლომაშვილი, როინ მეტრეველი,
ზვიად მიმინოშვილი, გიორგი ოთხმეზური და ნინო კიღურაძე
შპს „ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა – ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი“ 2012 წლის გამოცემა
7 გეოგრაფია გლობალური გეოგრაფია მაია ბლიაძე, გიორგი (გია) ჭანტურია, დავით კერესელიძე და ზურაბ სეფერთელაძე შპს „ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა – ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი“ 2012 წლის გამოცემა
8 ქიმია ქიმია მანანა ვარდიაშვილი შპს „გამომცემლობა ინტელექტი“ 2012 წლის გამოცემა
9 ბიოლოგია ბიოლოგია ელნარ (ნანა) ზაალიშვილი და თამარ (ნანა) იოსებაშვილი  შპს „საგამომცემლო სახლი ტრიასი“ 2012 წლის გამოცემა
10 ფიზიკა ფიზიკა გიორგიგედენიძედაეთერლაზარაშვილი შპს „გამომცემლობა ინტელექტი“ 2012 წლის გამოცემა
11  

საგაო ნიშნები და მოძრაობის უსაფრთხოება

 

მასალა ხელმისაწვდომია ვებ გვერდზე – www.mes.gov.ge

საგზაო ნიშნები და საგამოცდო ტესტები ი. დარჩიაშვილი

 

XII კლასი

 

საგანი წიგნის დასახელება ავტორები გამომცემლობა გამოცემის თარიღი
1 ქართული ენა და ლიტერატურა ქართული ენა და ლიტერატურა ვახტანგ როდონაია, ნინო ნაკუდაშვილი, ავთანდილ არაბული,  მარინე ხუციშვილი, მანანა გიგინეიშვილი, ლაურა გრიგოლაშვილი და ლალი დათაშვილი შპს „საგამომცემლო სახლი სწავლანი“ 2012 წლის გამოცემა
2 მათემატიკა მათემატიკა გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია მებონია და ლამარა ქურჩიშვილი  შპს „გამომცემლობა ინტელექტი“ 2012 წლის გამოცემა
3 ინგლისური ენა Gateway B1+ Judy GartonSprenger, Philip Prowse whith Amanda Bailey, Helena Gomm, Rachel Bladon, Tim Bowen,
Susanna Mckee;
 Macmillan Education   (შპს „ინგლისური წიგნი საქართველოში) 2012 წლის გამოცემა
4 გერმანული ენა გერმანული ენა ნ.მერკვილაძე, თ.ხუციშვილი ,,უნივერსალი“ 2011–2012 წლის გამოც.
5 რუსული ენა რუსული ენა ს VII მაია ლორთქიფანიძე, ირინე ჩხეიძე, თამარ ჩიმაკაძე შპს „გამომცემლობა არტანუჯი“ 2011–2012 წლის გამოც.
6 ისტორია ისტორია ლალი ფირცხალავა, გიორგი სანიკიძე, ლევან გორდეზიანი, ნანა ციხისთავი, გიორგი კიკნაძე,
რევაზ გაჩეჩილაძე, მარიამ ლორთქიფანიძე, ნოდარ ასათიანი, ცირა ჩიკვაიძე, ფარნაოზ ლომაშვილი, როინ მეტრეველი,
ზვიად მიმინოშვილი, გიორგი ოთხმეზური და ნინო კიღურაძე
შპს „ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა – ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი“ 2012 წლის გამოცემა
7 სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება ნინო ტალახაძე შპს “გამომცემლობა სიდი – ეკონომიკური განათლებისა და  განვითარების ცენტრი” 2012 წლის გამოცემა