სკოლის მისია

შპს „მზეკაბანი 2007“ კვალიფიციური კადრებით, გამართული ინფრასტრუქტურით, სათანადო აღჭურვილობითა და უსაფრთხო გარემოთი ქმნის მოსწავლეებისათვის მისაღებ პირობებს ეროვნული და ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებების მატარებელი, თავისუფალი პიროვნების აღზრდა-ჩამოყალიბებისათვის; უვითარებს მოზარდს გონებრივ და ფიზიკურ უნარ – ჩვევებს; აიარაღებს მას საჭირო ცოდნით, სწავლა-სწავლების მაღალი ხარისხით; უნერგავს მას ტოლერანტულ თვისებებს, უყალიბებს ლიბერალურ და დემოკრატიულ ღირებულებებზე დამყარებულ სამოქალაქო ცნობიერებას; ზრდის კონკურენტუნარიან, კომუნიკაბელურ პიროვნებად; ეხმარება ოჯახის, სკოლის, საზოგადოებისა და სახელმწიფოს წინაშე საკუთარი უფლება-მოვალეობების გაცნობიერებაში; ამზადებს მას საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრცეში ინტეგრაციისათვის.