მათემატიკის წრე ,, ნორჩი მათემატიკოსი,,

April 3, 2019 Uncategorized  No comments

წრის მიზანი: მოსწავლეებს  ჩამოუყალიბდეს  მათემატიკური ტერმინების, გეომეტრიული ფიგურების, რიცხვების , მოქმედების ნიშნების  აღქმისა და პრაქტიკაში გამოყენების საწყისი  უნარ – ჩვევები.

საწრეო მუშაობის განრიგი:   

თარიღი

 

თემა აქტივობები რესურსები
1 7.02.2019 ამოვიცნოთ, დავასახელოთ  და გავაფორმოთ რიცხვები გაეცნობიან წრეობრივი მუშაობის წესებს.

გაიხსენებენ რიცხვებს, გამოსახავენ და გააფორმებენ მარცვლეულით და

პლასტილინით.

 

 

ფურცელი

ფანქარი

ლეპტოპი

დაფა

ცარცი

მარცვლეული

პლასტილინი

2 14.02.2019 გეომეტრიული ფიგურების გამოყენებით დავხატოთ „სახლი, მანქანა და ხე“ გაიხსენებენ გეომეტრიულ ფიგურებს, დაასახელებენ ფიგურების ნაწილებს, მასწავლებლის ნიმუშის და ინსტრუქციის შემდეგ შექმნიან ნახატებს. ფურცელი,

უბრალო ფანქარი

დაფა, ფერადი ფანქრები,

საშლელი,სათლელი

ცარცი,

 

3 21.02.2019 რიცხვების და ასოების მიმდევრობა დავალაგოთ ზრდადობის  მიხედვით და წავიკითხოთ მიღებული სიტყვები მოსწავლეები გაეცნობიან ჯგუფებად მუშაობის  წესებს,  დაურიგდებათ ბარათები , რიცხვების და ასოების მიმდევრობას დაალაგებენ  ზრდადობის  მიხედვით და წაიკითხავენ  მიღებულ სიტყვებს  

ფურცელი, სამუშაო ბარათები

უბრალო ფანქარი

დაფა, ფერადი ფანქრები,

საშლელი,სათლელი

ცარცი,

 

4 28.02.2019 დავეხმაროთ ბაჭიას მაგალითების ამოხსნაში მასწავლებლის ინსტრუქციის მოსმენის შემდეგ, ყველა წყვილი იმუშავებს მეგობრულად და წარადგენენ  ნამუშევარს. ფურცელი,

უბრალო ფანქარი

კალამი

საშლელი,სათლელი

ცარცი.

 

5 7.03.2019 დავეხმაროთ ბაჭიას ამოცანის პირობის გაგებაში და  ამოხსნაში მასწავლებლის ინსტრუქციის მოსმენის შემდეგ, ყველა წყვილი გაეცნობა ამოცანის პირობას ,  იმუშავებენ და წარადგენენ ამოცანის მოკლე ამონახსენს. ფურცელი,

უბრალო ფანქარი

კალამი

საშლელი,სათლელი

ცარცი, დაფა

 

6 21.03.2019 სახალისო ამოცანები მასწავლებლის ინსტრუქციის მოსმენის შემდეგ, ყველა წყვილი გაეცნობა ამოცანის პირობას ,  იმუშავებენ და წარადგენენ ამოცანის მოკლე ამონახსენს. ფურცელი,

უბრალო ფანქარი

კალამი

საშლელი,სათლელი

ცარცი, დაფა

 

7 28.03.2019 იპოვე შეცდომები და გაასწორე მასწავლებლის ინსტრუქციის მოსმენის შემდეგ, ყველა წყვილის ურიგდება სამუშაო  ბარათები, რომელზეც  ამოხსნილია  მაგალითები,  მოსწავლეებს ევალებათ  შეცდომების აღმოჩენა და გასწორება. ფურცელი,

უბრალო ფანქარი

კალამი

საშლელი,სათლელი

ცარცი, დაფა

 

8 4.05.2019 ვინ იქნება პირველი მასწავლებლის ინსტრუქციის მოსმენის შემდეგ, ყველა წყვილი გაეცნობა ამოცანის პირობას ,  იმუშავებენ და წარადგენენ ამოცანის მოკლე ამონახსენს. ფურცელი,

უბრალო ფანქარი

კალამი, ცარცი, დაფა

 

9 11.04.2019 რატომ  და სად  გვჭირდება მათემატიკა მოწვეული გვყავს  ორი მშობელი, რომელთა პროფესია  მათემატიკასთან  მჭიდრო კავშირშია, გააკეთებენ მოკლე პრეზენტაციას, უპასუხებენ მოსწავლეთა შეკითხვებს და  ბავშვების აზრსაც მოისმენენ. ფურცელი,

უბრალო ფანქარი

დაფა

ცარცი

 

10 18.04.2019 ვიანგარიშოთ ფულით მასწავლებელი მოსწავლეებს აცნობს  ქართული ფულის წარმოშობის ისტორიას,  წყვილებს ურიგდებათ სამუშაო ბარათები და განსაზღვრული რაოდენობის თანხა, ევალებათ  თანხის  სწორად  განაწილება, რათა ჩამონათვალში მოცემული ნივთების შეძენა შეძლონ. ფურცელი, ქაღალდის  ფული, უბრალო ფანქარი,

კალამი, დაფა, ცარცი

 

11 25.04.2019 ჩამალული ცირები და ფიგურები მასწავლებლის ინსტრუქციის მოსმენის შემდეგ, ყველა წყვილის ურიგდება სამუშაო  ბარათები, რომელზეც  მოცემულია  ჩამალული ფიგურები და ციფრები,  მოსწავლეებს ევალებათ  მათი აღმოჩენა და რაოდენობის დათვლა. სამუშაო ფურცელი,

უბრალო ფანქარი

კალამი

საშლელი,სათლელი

ცარცი, დაფა

 

12 2.05.2019 რამდენი კვირაა თვეში, წელიწადში მასწავლებლის ინსტრუქციის მოსმენის შემდეგ,  კალენდრის და სეზონის ხის გამოყენებით ეცნობიან წელიწადის დროებს და კვირეების რაოდენობას. კალენდარი,

სეზონების ხე,

ცარცი, დაფა

 

13 16.05.2019 სიგრძის საზომი ერთეულები, გავიგოთ ჩვენი სიმაღლე მასწავლებელი მოსწავლეებს ესაუბრება, სიგრძის საზომ ერთეულებზე, გაზომავენ რამდენიმე საგანს, ასევე დაადგენენ საკუთარ  სიმაღლეს და დაწერენ დაკვირვების ფურცელზე.

ბოლოს კი ისაუბრებენ  წრეობრივი მუშაობის  ირგვლივ.

სახაზავი, კალამი, რვეული, წიგნი, კედლის სახაზავი, აღრიცხვის ფურცელი,

კალამი, ცარცი, დაფა

 

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

56 − 50 =